Vedtægter

Vedtægter GHK

Vedtægter for Give Håndboldklub af 2021.
§
1.
Foreningens navn er Give Håndboldklub. Foreningen har hjemsted i Give, Vejle kommune og er en sammenlægning af HK Give Fremad og KFUM Håndbold pr. 9 Juni 2021.

§ 2.
Foreningens formål er gennem håndbold og anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3.
Foreningen er tilsluttet DHF, JHF , DGI og KFUM IDRÆT. Foreningen kan deltage i holdfællesskaber under andre navne.

§ 4

 1. Som medlemmer kan optages børn og voksne når de vedkender sig nærværende vedtægter.

 2. Man bliver medlem af foreningen når kontingent er indbetalt, som forefindes på hjemmesiden.

 3. Den til en hver tid siddende bestyrelse kan udelukke et medlem, når det måtte skønnes, at medlemmet ikke har efterlevet kravene omkring sømmelig optræden i klubben.

 4. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. For fastholdelse af udelukkelsen kræves 2/3 del af stemmerne.

 5. Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen. Ved kontingent restance kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere et medlem. Udmeldelse af foreningen skal ske til kassereren. Et medlem, der udmelder sig af foreningen, kan ikke få udleveret spillercertifikat, førend en eventuel kontingent restance er indbetalt til foreningen

§ 5.

 1. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling.

 2. Hovedbestyrelsen skal være på 5 personer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv og fordeler opgaverne iblandt sig.

 3. På generalforsamlingen vælges der 3 personer til Bredde bestyrelsen samt 3 til Elite bestyrelserne. De 2 bestyrelser består af 5 personer hvor de 2 af de 5 kommer fra hovedbestyrelsen.

 4. Bestyrelserne konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

 5. Bestyrelserne fastsætter selv det nødvendige antal møder pr. år.

 6. Alle valg gælder for en periode af 2 år og bestyrelsesmedlemmerne er på valg skiftevis med 3 (ulige år) det ene år og 2. det andet år.

 7. Ud over bestyrelsen skal der ved hver generalforsamling vælges en suppleant for hver bestyrelsen.

 8. Ved hver generalforsamling skal der ligeledes vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant eller et registreret revisionsfirma.

 9. Stemmeret ved generalforsamlingen har et hvert medlem, der er fyldt 16 år og forældre eller værger for medlemmer under 16 år, og som ikke er i kontingent restance. Der kan højest afgives én stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 10. Til bestyrelserne kan kun vælges personer, der er fyldt 16 år og deltager aktivt i foreningens formål.

§ 6.

 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de i foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelser over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.

 3. Medlemmerne har ikke krav på nogen del af foreningens eventuelle formue eller udbytte af nogen art.§08

 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i august måned.

 5. Generalforsamlingen indkaldes gennem de sociale medier samt klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.

 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

 7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen); dog kræves der til evt. udelukkelse af et medlem samt til eventuelle vedtægtsændringer 2/3 del af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Såfremt blot et medlem begærer det, skal afstemningerne foretages ved skriftlig afstemning.

 8. Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten.

§ 7.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende punktet:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Beretning fra Bredde og Elite bestyrelser 
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg til Bredde og Elite
 8. Valg af suppleanter for bestyrelserne (hvert år)
 9. Valg af revisorer (hvert år)
 10. Valg af revisorsuppleant (hvert år)
 11. Eventuelt

§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst ¼ del af foreningens medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget af bestyrelsen. Og denne skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. Den siddende hovedbestyrelse kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 9. 
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller ved optagelse af lån, tegnes foreningen af den til hver tid siddende hovedbestyrelse.

§ 10.
Foreningens regnskabsår går fra den 1. Juli til 30. Juni. Senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab til gennemsyn.

§ 11. 

 1. Foreningen kan kun opløses når 2/3 del af deltagende stemmeberettigede medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (Indkaldelse se §08).

 2. Ophører foreningen med at eksistere tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Give og Omegn, Vejle kommune.

 3. Foreningen har mulighed for at indgå i en sammenlægning med andre lignende foreninger, hvis dette måtte ses som en fordel for håndboldsporten i Give og Omegn. Foreningen kan kun indgå i en sådan sammenlægning, når de deltagende stemmeberettigede medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (almindelig flertalsafstemning).